Regulamin świadczenia usług elektronicznych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.alien.szczecin.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient to:

  • komputer z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • przeglądarka internetowa,

  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługodawca reguluje zasady ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej www.alien.szczecin.pl

II. DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy regulamin

  1. ALIEN – Piotr Michalski, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ALIEN NAUKA JAZDY Piotr Michalski, adres siedziby: Al. Piastów, nr 59, lok. 4, 70-335, poczta Szczecin, adres do doręczeń: Al. Piastów, nr 59, lok. 4, 70-335, poczta Szczecin,  REGON: 811876960, NIP: 853-103-92-52 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@alien.szczecin.pl, tel. +48 665 921 675.

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ALIEN na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.alien.szczecin.pl,

  1. Strona – strona internetowa www.alien.szczecin.pl na której ALIEN oferuje Usługi Elektroniczne

  1. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z Alien. 

  1. Konto Klienta – funkcjonalność Strony, dająca możliwość Odpłatne nabywanie usług ALIEN dostępnych na Stronie w zakładce Sklep, bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta 

  1. Polityka Prywatności – dokument informujący o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ALIEN i zasadach stosowania plików cookies, znajdujący się na Stronie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

ALIEN umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Odpłatne nabywanie usług ALIEN dostępnych na Stronie w zakładce Sklep,

  1. Nieodpłatne prowadzenie Konta Klienta,

  1. Nieodpłatne korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  1. Nieodpłatne korzystanie z Newslettera,

A. Nabywanie usług ALIEN dostępnych na Stronie w zakładce Sklep

  1. ALIEN umożliwia za pośrednictwem Strony nabywanie (np. kursów nauki jazdy, szkoleń, dodatkowych godzin jazdy, itp.), zarówno poprzez założenie Konta Klienta, jak również bez konieczności zakładania Konta Klienta.

  1. Informacje o nabywanych usługach przekazywane są niezwłocznie po zakończeniu procesu nabywania usługi. Termin realizacji usługi jest uzależniony od kontaktu Klienta z biurem ALIEN.

  1. W przypadku, gdy nabyta usługa nie może się odbyć w określonym terminie (np. brak wolnych miejsc) ALIEN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu usługi – w porozumieniu z Klientem albo do odstąpienia od umowy i zwrotu należności wpłaconej przez Klienta.

  1. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazane mu mienie, będące własnością ALIEN, niezbędne do świadczenia usługi.

  1. Ceny na Stronie stanowią ceny brutto, tj. zawierają już w sobie podatek VAT.

  1. Możliwe są do wyboru następujące formy płatności:
    1. Przelew na rachunek bankowy ALIEN – podany na Stronie,

    1. zewnętrzny system płatności – DotPay.

    1. zewnętrzny system płatności PayPal.

  1. W przypadku wybrania formy płatności z ust. 5 lit b albo c Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.

  1. Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wzór Odstąpienia od Umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu

B. Nieodpłatne prowadzenie konta Klienta

  1. Usługa Nieodpłatnego prowadzenia Konta Klienta na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Stron, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

  1. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez ALIEN na Stronie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do ALIEN poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  1. Koniecznym warunkiem do przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego jest akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

  1. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym celu Nieopłatnego korzystania z Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

  1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Alien umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Nieopłatne prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie ALIEN stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Nieopłatne prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

C. Nieodpłatne korzystanie z Formularza Kontaktowego

  1. Usługa Nieodpłatnego korzystania z Formularza Kontaktowego:

  • polega na zapewnieniu Klientowi możliwości wysłania do ALIEN wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na Stronie,

  • nie jest uzależniona od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Klienta posiadania Konta Klienta.

2. Klient, który chce skutecznie wysłać wiadomość do ALIEN poprzez Formularz Kontaktowy, musi:

  • wpisać w Formularz Kontaktowy treść wiadomości, imię, numer telefonu lub adres e-mail

  • potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz, że akceptuje ich treść

  • potwierdzić chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”

3. Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4. Rezygnacja z usługi Nieodpłatnego korzystania z Formularza kontaktowego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do ALIEN.

D. Nieodpłatne korzystanie z Newslettera

  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej. Newsletter przesyłany jest przez ALIEN do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  1. Z Newslettera może korzystać Każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez ALIEN na Stronie. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji w celu założenia Konta Klienta zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

  1. Każdy Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@alien.szczecin.pl

  1. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez ALIEN.

  1. Rozpatrzenie reklamacji przez ALIEN następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  1. Odpowiedź ALIEN w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością ALIEN. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ALIEN, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody ALIEN.

  1. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody ALIEN, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego ALIEN i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy.

Powrót do sklepu